» Úvodní strana » Informace dle zák. č. 106/1999 Sb

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb

V tomto dokumentu byste měli nalézt informace, které je obec povinna zveřejňovat dle zákona O svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.)


Odpověď na žádost ze dne 18. 18. 2019, Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.cz

26. 8. 2019
Subjekt Domistav CZ a. s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107, ani subjekt DOMISTAV HK s. r. o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177 v minulosti Obci Velichov nepodaly nabídku ve smyslu veřejných zakázek.
Žádost ze dne 29. 11. 2018, Fineliner, z. s.

**Odpovědi zaslány 12. 12. 2018**
Má vaše město/obec kastrační program pro kočky?
Odpověď: *NE*
V případě, že odpovíte na otázku 1. „NE“, odpovězte na následující otázky.
Jakým způsobem řešíte situaci toulavých koček ve vaší obci?
Odpověď:*Problém s toulavými kočkami jsme nezaznamenali. Zraněnou kočku nalezou u silnice odvezla Policie ČR do Ostrovského Macíka, z. s., kočka uhynula, majitel se nepřihlásil, obec tedy hradila likvidaci kadavéru.*
Uvažovali jste o vzniku kastračního programu ve vaší obci? Z jakých důvodů jste jej nerealizovali?
Odpověď: *NE, kastrace provádíme po individuální domluvě s majiteli koček.*
Jakou roční částkou přispívá Vaše obec na řešení situace bezprizorních psů a koček?
Odpověď: *Do 15. 12. 2018 tato částka činí 6251 Kč.*Žádost ze dne 19. 10. 2018, M. D.

.= Na základě zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím, žádám o tyto informace:
1. Jakým způsobem má město/obec zajištěn odchyt bezprizorních psů (volně pobíhajících). V případě smlouvy na tuto činnost, žádám o její zaslání. Dále žádám o zaslání faktur za tyto služby účtované obci za rok 2016, 2017 a 2018.
2. Jakým způsobem má město/obec zajištěn odchyt bezprizorních koček (volně pobíhajících). V případě smlouvy na tuto činnost, žádám o její zaslání. Dále žádám o zaslání faktur za tyto služby účtované obci za rok 2016, 2017 a 2018.
3. Má město/obec nějaký kastrační program na volně žijící kočky? Pokud ano jaký, kdo toto provádí, jak je toto financováno a žádám o zaslání faktur za tyto služby za rok 2016, 2017 a 2018.
4. Jakým způsobem město/obec řeší zraněné volně žijící živočichy? V případě smlouvy na tuto službu, žádám o její zaslání a taktéž o zaslání faktur k této činnosti za rok 2016, 2017 a 2018.
5. Vlastní město/obec čtečku čipového označení zvířat? Pokud ne, jakým způsobem je toto u nalezených zvířat ověřováno?
6. Jakým způsobem probíhá o nalezených psů a koček hledání majitele? Jakým způsobem se toto zveřejňuje a kdo toto zajišťuje?
7. Jakým způsobem a kam město /obec umisťuje nalezené psy a kočky? V případě provizorního umístění v městských/obecních kotcích, žádám o sdělení, kdo toto spravuje, jak dlouho tam zvíře zůstává a kam je poté umístěno. V případě smlouvy o umístění zvířat, žádám o zaslání smlouvy a zároveň žádám o zaslání faktur za tyto služby za rok 2016, 2017 a 2018.
8. Žádám o uvedení kontaktní osoby a telefonního čísla na osobu, která se o nalezené zvíře postará i mimo pracovní dobu úřadu.
9. Kolik psů mělo město/obec nalezených za rok 2016, 2017 a 2018?
10. Kolik koček mělo město/obec nalezených za rok 2016, 2017 a 2018?
11. Kolik psů je v současné době registrováno v katastru města/obce a jakou částku za poplatky město/obec vybralo do rozpočtu za rok 2016, 2017 a 2018?
12. Kolik podnětů podezření na týrání zvířat od roku 2016 (včetně) přijalo město/obec a jakým způsobem tato oznámení byla vyřešena (trestní oznámení, správní řízení atd.)? Žádám o rozdělní podle roků a uvedení konkrétního způsobu vyřešení.
13. Jakým způsobem město/obec řešila volně pobíhající psy dle obecně závazné vyhlášky proti úniku a volném pohybu psů a s jakým výsledkem? Kolik bylo uloženo pokut?
14. Jakým způsobem město/obec vymáhá po majitelích nalezených psů/koček náklady spojené s odchytem a umístěním?


**Odpověď ze dne 31. 10. 2018**

.= 1. Odchyt psů je realizován na základě dlouhodobé objednávky po dohodě se zaměstnancem Útulku Bety v Ostrově. V uvedených letech obec žádný odchyt nehradila.
2. O bezprizorních kočkách v obci informace nemáme, 1 nalezená zraněná kočka byla odvezena Policií ČR do Ostrovského Macíka. Obec uhradila 80 Kč za kadavér, neboť kočka uhynula.
3. Obec nemá kastrační program. Po dohodě s majiteli koček je kastrace provedena MVDr. Ludíkem v Ostrově – viz faktury.
4. Vzhledem k tomu, že obec spadá pod ORP Ostrov, zajišťuje odchyt zraněných volně žijících živočichů Záchranná stanice volně žijících živočichů, Horní Žďár 50, 363 01 Ostrov, Registrační číslo: 56.
5. Obec čtečku nevlastní, ověření čipu je prováděno v útulku Bety v Ostrově.
6. Informace (prolink) na webu obce – www.velichov.cz, facebook profil obce Velichov.
7. Nalezení psi jsou umisťovány v útulku Bety, ve všech případech předání psa byl majitel nalezen, náklady spojené s umístěním zvířete uhradil sám Městu Ostrov.
8. Volně žijící druhy živočichů - 776 669 084 (Macík), psi a kočky Ing. Markéta Sinkulová Moravcová, tel. 724 178 079.
9. V letech 2016 a 2017 počet nalezených psů 0, v roce 2018 počet nalezených psů 3.
10. V letech 2016 a 2017 počet nalezených koček 0, v roce 2018 jedna kočka. Jednalo se o poraněnou kočku nalezenou u silnice.
11. V obci je k 30. 9. 2018 registrováno celkem 129 psů. Poplatky v roce 2016 - 18 075 Kč, 2017 – 18 875 Kč, 2018 – k 30. 9. 2018 vybráno 18 152 Kč.
12. Od roku 2016 nepřijala Obec Velichov žádný podnět na podezření na týrání zvířat.
13. Obec nevydala vyhlášku o volném pohybu psů. Majitelé volně pobíhajících psů jsou starostkou obce vyzýváni k jejich odchytu ihned telefonicky, popř. je jim ve spolupráci s Policií ČR udělena pokuta. Opakující se útěky psů jsou řešeny písemnou výzvou.
14. Obec Velichov nemusela přistoupit k vymáhání nákladů spojených s odchytem a umístěním zvířat, náklady uhradili majitelé psů přímo Městu Ostrov při vyzvednutí zvířete v útulku. Náklady ve výši 80 Kč za kočku, která zemřela, obec nevymáhala, majitel se nepřihlásil.Výroční zpráva 2017

"stáhnout":[http://www.velichov.cz/files/vz2017.pdf].

Žádost ze dne 31. 10. 2017, Fórum 50%

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následující informace: jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek ve vašem zastupitelstvu.
**Odpověď ze dne 1. 11. 2017**
Níže uvádím odpověď ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
Jedinou uvolněnou zastupitelkou v ZO Velichov je Markéta Moravcová.Žádost ze dne 26. 10. 2017, M. R.

Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku České republiky, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací: - která osoba má vůči obci pohledávku s nevyšší nominální hodnotou, která je po splatnosti více jak 30 dnů - počet uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2016 do 1. října 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

**Odpověď ze dne 1. 11. 2017**
Níže uvádím odpovědi na Vaše dotazy: - Osobou, která má vůči Obci Velichov pohledávku s nejvyšší nominální hodnotou, která je po splatnosti více jak 30 dnů, je Energie pod kontrolou, o. p. s., Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČ 29283272 - Darovací smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb. byly v období od 1. ledna 2016 do 1. října 2017 uzavřeny celkem tři. Jednalo se o finanční dary od fyzických osob Obci Velichov na opravu kostela a oslavu Dne dětí.Žádost ze dne 15. 9. 2017, CODES CZ, s. r. o.

V souvislosti s plánovaným Zákonem o sociálním bydlení a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o poskytnutí následujících informací: - Má obec zajištěno sociální bydlení? - **NE** - Pokud ano, jaká je kapacita (počet lůžek/ osob) - *bez odpovědi* - Plánuje obec vybudování sociální bydlení v katastru obce? - **NE** - V jakých prostorách budete sociální bydlení zřizovat? - *bez odpovědi* - Jaký typ sociálního bydlení plánujete? - *bez odpovědi* - Jaká bude kapacita (počet lůžek/ osob)? - *bez odpovědi* - Má obec zpracovaný rozvojový dokument v podobě Plánu rozvoje obce/ Strategického plánu rozvoje? - **ANO** - Je výstavba sociálního bydlení součástí Plánu rozvoje obce/ Strategického plánu rozvoje? - **NE**Žádost ze dne 17. 8. 2017, Kross, s. r. o.

Obracíme se na vás podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Prosíme o laskavé zodpovězení následujících otázek:
- Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky? - Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak - jak? - Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“? - Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům? - Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?
**Odpověď ze dne 21. 8. 2017**
Níže uvádím odpovědi na Vaše dotazy: - V obci Velichov problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky neevidujeme. - Proti škodlivým ptákům se nebráníme. - S plašiči škodlivých ptáků zn. „Birdgard“ jsme se nesetkali. - Obec Velichov dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům neposkytuje. - Obec Velichov náhrady škod způsobených ptáky neposkytuje.Žádost ze dne 10. 7. 2017 REMA AOS, a. s.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás žádáme o informace
1. zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a. s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala
- deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; - přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; - uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění zařízení sběrných míst ve Vaší obci.
2. zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující
- deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; - jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;

a pokud ano, co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí jeho doslovné citace, resp. popisu příslušné okolnosti, a dále o poskytnutí odkazu na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete).

**Odpověď ze dne 12. 7. 2017**
Obec Velichov není povinna informovat AOS EKO-KOM, a.s., pokud by hodlala
- deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; - přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
V případě, že by obec hodlala uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění sběrných míst v naší obci, je nutné se společností EKOKOM, a.s. uzavřít dodatek ke smlouvě, aby nedocházelo k duplicitě vykazování odpadu.
Neexistuje smluvní ujednání či jiný závazek obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující
- deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; - jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
V případě, že by obec hodlala uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění sběrných míst v naší obci, je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, tedy projednat a schválit uzavření smlouvy zastupitelstvem obce.


Žádost ze dne 19. 6. 2017

"Prohlédnout žádost zde":[http://www.velichov.cz/files/odpoved_cms.pdf].

Žádosti o informace

**Žádost ze dne 29. 3. 2017**
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:
1. Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,
2. Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa - počet sběrných míst a sběrných dvorů, - druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty), - celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový, kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní…), 3. využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)
4. Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu.
**Odpověď ze dne 5. 4. 2017**
1. Počet svozových míst komunálního odpadu: 133. Výši poplatků vyhláškou určenou nemáme.
2. Počet stanovišť kontejnerů na tříděný odpad: 7 - Papír, plasty, kovy, sklo - 18 ks laminátových iglú – 2 800 l, 2 ks plechový kontejner – 4 000 l 3. Všechny kontejnery na tříděný odpad jsou ve vlastnictví svozové společnosti.
4. Svoz komunálního odpadu: Marius Pedersen, a. s., svoz tříděného odpadu: Resur, spol. s r. o.

Výroční zpráva 2016

"stáhnout":[http://www.velichov.cz/files/vz2016.pdf].

Výroční zpráva 2015

"stáhnout":[http://www.velichov.cz/files/vz2015.pdf].

Výroční zpráva 2014

"stáhnout":[http://www.velichov.cz/files/vz2014.pdf].

Výroční zpráva 2013

"stáhnout":[http://www.velichov.cz/files/vz2013.pdf].

Výroční zpráva 2012

"stáhnout":[http://www.velichov.cz/files/vz2012.pdf].

Výroční zpráva 2011

"stáhnout":[http://www.velichov.cz/files/vz2011.pdf].

Výroční zpráva 2010

"stáhnout":[http://www.velichov.cz/files/vz2010.pdf].

Výroční zpráva 2009

"stáhnout":[http://www.velichov.cz/files/vz2009.doc].

Výroční zpráva 2008

"stáhnout":[http://www.velichov.cz/files/vz2008.doc].

Výroční zpráva 2007

"stáhnout":[http://www.velichov.cz/files/vz2007.doc].

**Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.**

Žádosti, návrhy, podněty, stížnosti apod. se podávají písemně, poštou nebo přímo na OÚ ústně do protokolu. Podání lze učinit také telegraficky, faxem, e-mailem či jiným telekomunikačním zařízením, které přenáší informace v písemné formě. Na požádání musí pracovník, u kterého je podání učiněno, potvrdit jeho přijetí. Po zaevidování je podání rozděleno k vyřízení příslušnému orgánu obce. Žádosti o informace - osobně nebo poštou na adrese: Obecní úřad Velichov, Velichov 13, 363 01 Ostrov - e-mailem na adrese podatelna@velichov.cz
(Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.)
Seznam předpisů, dle kterých je možno vůči obci a jejím orgánům činit právní úkony v elektronické podobě:
zák. č. 500/2004 Sb., 106/1999 Sb., 123/1998 Sb.

**Postup při vyřizování žádostí o informace**
Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a: - v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti, - v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli, - poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle prvního odstavce, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní.
Závažnými důvody jsou: - vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost, - vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, - konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Rozhodnutí musí obsahovat: - označení povinného subjektu, - číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, - označení příjemce rozhodnutí, - výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, - odůvodnění každého omezení práva na informace, - poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, - vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka povinného subjektu s uvedením jména, příjmení a funkce.
Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.
Jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

**Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.**

Postup při podání opravných prostředků proti opatření orgánů obce je odlišný podle toho, zda se jedná o rozhodnutí ve správním řízení (podle správního řádu) v přenesené i samostatné působnosti, nebo o rozhodnutí v samostatné či přenesené působnosti, na která se pravidla správního řízení nevztahují.
**Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu** Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření obecního úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná, starosta nebo zastupitelstvo obce.
**Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty či zastupitelstva obce**, stejně jako opravné prostředky proti výsledkům přestupkového řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Karlových Varech, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary. Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou přípustné.
**Soudní přezkoumání** Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 244 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

**Místo a způsob, jak získat příslušné informace.**

Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití formuláře. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.

**Popis organizační struktury povinného subjektu.**

Obec spravuje své záležitosti samostatně, **v samostatné působnosti**. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, **v přenesené působnosti**. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. Orgány obce jsou : **zastupitelstvo obce, starosta, místostarosta a obecní úřad.** Obec může k plnění svých úkolů dále zakládat a zřizovat organizační složky obce bez právní subjektivity a **právnické osoby, příspěvkové organizace.**
Obcí zřízenou příspěvkovou organizací je Mateřská škola Velichov.

**Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.**

Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Obecní zřízení upravuje podrobně **zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)**,ve znění pozdějších předpisů.
Kontakt
Obec Velichov
Velichov 13 , 363 01 Ostrov
Tel.: 353 942 105, 353 942 232
Fax : 353 942 105
E-mail: obec@velichov.cz