» Úvodní strana » Mateřská škola


Mateřská škola

Mateřská škola Velichov je příspěvkovou organizací Obce Velichov. V současné době školku navštěvuje přibližně 20 dětí z Velichova a jeho okolí. Dětem je k dispozici zahrada a krásná příroda v okolí, daleko to není ani do lesa, ani na kopec, na kterém děti v zimě sáňkují a bobují. Spokojenost dětí je zajištěna i výbornou kuchyní takřka rodinného charakteru.

Provoz Mateřské školy

**PO – PÁ 6.30 – 16.30**

režim dne

6.30 - 8.30individuální činnost dětí, pohybové chvilky
8.00 – 8.45dopolední svačinka
8.45 – 9.30řízené činnosti
9.30 – 11.30pobyt venku
11.30 – 11.45hygiena
11.45 – 12.15oběd
12.15 – 12.30čištění zoubků, příprava na odpočinek
12.30 – 14.00četba pohádek, odpočinek
14.00 – 16.30odpolední svačina, činnost do rozchodu dětí, činnost venku

Kontakt:

ředitelka MŠ: Lydie Kučerová tel. 353 942 165
Mateřská škola Velichov
Velichov 132
363 01 Ostrov

MŠ navštěvují i děti se zdravotním znevýhodněním, které vyžaduje pomoc asistenta. Ve školním roce 2015/2016 tak navštěvuje školku jedno dítě.

Rozpočet MŠ na rok 2018

Zveřejněno: 22. prosince 2017
"Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021":[http://www.velichov.cz/files/sdvr2019-2021.pdf]

Zveřejněno: 22. prosince 2017
"Schválený rozpočet na rok 2018":[http://www.velichov.cz/files/rozpocet_2018_schvaleny_ms.pdf]

Rozpočet MŠ na rok 2017

Zveřejněno: 21. března 2017
"rozpočet ke stažení":[http://www.velichov.cz/files/rozpocet_2017_ms.pdf].

Rozpočet MŠ na rok 2019

Zveřejněno: 19. prosince 2018
"rozpočet ke stažení":[http://www.velichov.cz/files/rozpocet_2019_ms.pdf].

PROVOZ MŠ Velichov od 18. května 2020

Zde najdete pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. Podmínky pro provoz v MŠ budou k dispozici v prostorách školky.
**Cesta do mateřské školy a z mateřské školy:**
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: - Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). - Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
**Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:**
- Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou. - Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti) - Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
**V prostorách mateřské školy:** - Do mateřské školy vstupují rodiče se svými dětmi jednotlivě. - Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ. - Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). - Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. **Ve třídě:** - Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. - V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
**Při podezření na možné příznaky COVID-19:** - Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. - Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. - Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka "prohlášení":[http://www.velichov.cz/downloads/soubor_2311.pdf], která je nutná odevzdat před vstupem do školy: - písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, - písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
**Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn!** Žádáme rodiče o sdělení, zda jejich dítě nastoupí dne 18. 5. 2020 do mateřské školy z důvodu zajištění školního stravování. Informaci o nástupu podejte nejpozději do 11. 5. 2020 emailem nebo telefonicky.Kontakt
Obec Velichov
Velichov 13 , 363 01 Ostrov
Tel.: 353 942 105, 353 942 232
Fax : 353 942 105
E-mail: obec@velichov.cz