» Homepage » Památky


Fara

Dne 21. dubna roku 1621 bavorští vojáci, zřejmě již v souvislosti s potlačováním „české rebelie“ a následnou třicetiletou válkou zapálili také velichovskou faru. Nejen, že tehdejšímu faráři Pateru Johannu Zepheliovi shořel veškerý jeho majetek, včetně tehdy vzácně rozsáhlé knihovny, kterou si cenil na 400 kop grošů, ale vzaly tu za své také mnohé cenné doklady, kostelní knihy a listiny.
Dodnes se naštěstí zachovala tzv. Memorabilienbuch - farní kronika z let 1621-1949, německo-latinský rukopis, psaný kurentem. Kniha obsahuje nejrůznější informace: nástup nových duchovních správců (bylo jich zde od roku 1621 na třicet), úmrtí v obci, změny majitelů Velichova, živelné pohromy, úrazy a také důležité státní události. V roce 1940 byla dokončena stavba nové farní budovy, která byla slavnostně vysvěcená 18. srpna.


Tvrz

Historiografové se rozcházejí často v datech a jménech velichovských dějin a různí se i jejich názor na umístění a vznik velichovské tvrze. Tvrz je historicky poprvé zmiňována k roku 1528. Někdy je zaměňována s předchůdcem zámku – středověkým opevněným dvorcem či s místem původního opevněného kostela, dokonce i s tvrzí na vrchu Burgstadler na levém břehu Ohře, směrem na Vojkovice. Soupis historických památek uvádí středověké tvrziště s valy na východním okraji obce, za Správou vojenských lesů, tedy Charitou. V roce 1621 ves i tvrz vypálily bavorské oddíly císařského vojska.


Historie velichovských zvonů, které se nedochovaly

K roku 1927 zaznamenává farní kronika obsáhle historii velichovských zvonů. Zvony a jejich hlas měly pro tehdejšího člověka velký význam. Provázely ho doslova od kolébky po hrob, ohlašovaly čas práce i odpočinku, vybízely k zastavení a modlitbě uprostřed denního shonu, dodávaly slávy a důstojnosti svátečním dnům, probouzely a svolávaly obec ve chvílích ohrožení, „oplakávaly mrtvé“. Velichovský farář Peter Carl Baumgärtel zaznamenal jejich historii při příležitosti vysvěcení tří nových zvonů, ale možná i proto, aby se zachoval alespoň popis zvonů ztracených, rekvírovaných za první světové války. 27. ledna 1917 to byl velký zvon „Maria pomocná“ (Maria hilf), který dal farář Baumgärtl ulít roku 1896 u zvonaře Ernesta Dippolda v Praze. Nesl reliéf P. Marie s dítětem a nápis „Maria pomáhá“ a další, jen přibližně přeložitelný: Nechej zvony, kostely a svého Boha ať tě řídí. Další dva zvony byly odvezeny 16. listopadu 1917. Byl to střední zvon z roku 1589 ulitý mistrem Hansem Wildtem, který na den Všech svatých 1873 při vyzvánění praskl a byl do roka opraven zvonařem Pistoriem v Chebu. Nesl latinský nápis, v překladu „Slovo Boží trvá na věky“. Druhým byl malý zvonek původně ze sanktusníkové věžičky starého kostela, s nápisem latinsko-německým „1683 Bohu samému ke slávě ulil mne Balthasar Platzer v Chebu“. **Jediný zvon, který se zachoval, dal ulít tehdejší majitel Velichova Thomas Thusel z Daltic roku 1589**. Tři nové zvony, ulité zvonařem Richardem Heroldem v Chomutově, byly slavnostně vysvěceny a zavěšeny 14. srpna 1927. Prvním z nich byl tzv. sváteční zvon, laděný v tónu G s reliéfem sv. Floriána, ochránce před ohněm „Věnovaný farní obcí Velichov – Volám živé, pláči při skonu, volám o pomoc v nouzi.“. Tento zvon vyzváněl o svátcích, při ohrožení (voda, oheň) a když ohlašoval úmrtí diécezního biskupa či místního faráře. Druhý zvon, laděný v C, zvaný Ave vybízel k modlitbě. Podle německého nápisu byl rovněž věnován velichovskou farní obcí a nabádal k trojí modlitbě denně – zřejmě ráno, v poledne a večer, t.j. klekání. Třetí, umíráček, věnoval tehdejší majitel Velichova hrabě Eugen Černín a jeho manželka. Josefina, rozená ze Schwarzenbergu (patroni kostela), a to jako poděkování za záchranu života při dvou autohaváriích – 18. listopadu 1925 a 8. srpna 1926. K oběma došlo v důsledku vlastního, neprofesionálního řízení automobilu. Tři nové zvony stály kolem 30 000 Kčs. Slavnost svěcení byla velkolepá a farář ji uzavřel přáním: Ať nové zvony ohlašují všem, kdo je uslyší svornost, radost a mír! Pán Bůh ať je ochrání před osudem jejich předchůdců.
Kontakt
Obec Velichov
Velichov 13 , 363 01 Ostrov
Tel.: 353 942 105, 353 942 232
Fax : 353 942 105
E-mail: obec@velichov.cz